Szeretettel köszöntök a kisújszállási EGYMI oldalán, minden kedves látogatót!

Minden őszinte segíteni akarás,
a segítségre szoruló iránt érzett alázattal kezdődik.
Meg kell tehát érteni,
hogy a segítés nem uralkodni vágyás, hanem szolgálni akarás.

Kedves Olvasó!

A következő néhány gondolattal a Kisújszálláson működő egységes gyógypedagógiai módszertani intézményt (továbbiakban EGYMI) szeretném Önöknek bemutatni.

Először nézzük meg, milyen célból jött létre az EGYMI!

A tanulók fejlesztését, a különleges gondozáshoz való jogát minden köznevelési intézménynek biztosítania kell.

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK, TANULÓ

Hazánkban a „sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló” (SNI) kifejezés új, átfogó, iskoláztatási szempontú népességfogalom, amely a közoktatási törvény 2003-as módosítása kapcsán vált hivatalossá. Az új fogalom az esélyegyenlőség jegyében született, felváltva a „fogyatékosság” stigmatizált elnevezését.

Az SNI fogalom létrejötte óta többször változott, jelenleg a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről határozza meg, kik tartoznak e népességcsoporthoz.

Eszerint sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai, iskolai nevelése-oktatása, az e célra létrehozott gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményben, vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt a többségi óvodákban, iskolákban történhet.

Egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény

Az SNI elnevezéssel egy időben, 2003-tól találjuk meg a közoktatási törvényben az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény (továbbiakban EGYMI) létrehozásának lehetőségét.

Az EGYMI a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének segítése céljából hozható létre.

A Kádas György Iskolában az egységes módszertani intézménylétrejöttét, több EU-s pályázat megvalósítása és természetesen, innovatív, az intézmény menedzselését felvállaló intézményvezető team, és a tevékeny, változásokat aktívan követő nevelőtestület támogatta.

Az EGYMI tulajdonképpen egy mentőöv volt, mind a gyógypedagógiai, mind a többségi intézmények számára. A gyógypedagógiai intézmények számára azért, hogy az integráció felerősödésével, a gyógypedagógusok ugyan más helyszínen –a többségi óvodákban, iskolákban–, de továbbra is támogathatták az SNI tanulók nevelését-oktatását. A többségi intézmények pedagógusainak pedig azért, hogy volt kihez fordulniuk akkor, ha a sajátos nevelési igényű tanuló együttnevelése során módszertani segítségre volt szükségük.

Az együttnevelésre vállalkozó pedagógussal szembeni legfontosabb kívánalom az elfogadó attitűd.

A sikeres együttnevelés megvalósításának feltételei közül kiemelkedő fontosságú a tanulók egyéni sajátosságait ismerő és figyelembe vevő gyógypedagógusok, speciális szakemberek segítségének igénybevétele.

Az együttnevelés tartalmi követelményei:

 • A tantervi követelmények rugalmas időhatárhoz kötött teljesítését lehetővé tevő változások kialakítása.
 • A pedagógiai módszer - és eszköztár sérülés-specifikus szempontoknak megfelelő szélesítése.
 • Új, differenciált tanulásszervezési eljárások alkalmazása, ahol "a mindenki jó valamiben" elv érvényesülhet.
 • A Pedagógiai program kiegészítése az SNI gyermekek számára készült Irányelvekkel, ajánlásokkal. Minden fejezetben ki kell térni az SNI tanulókra vonatkozó, eltérőpedagógiai fejlesztésekre, gyakorlatokra.
 • A Helyi tanterv átdolgozása is szükséges, elengedhetetlen a tananyag mennyiségi és minőségi csökkentése.
 • A fenti kérdések mellett nagyon lényeges a differenciált megközelítést lehetővé tevő értékelési módok elterjesztése is.

Az EGYMI tevékenységei

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról, majd a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről lehetővé tette az EGYMI-k számára, hogy pedagógiai szakszolgáltatási feladatokat végezzenek.

EGYMI szakszolgáltatásainkat 2010 szeptemberétől indítottuk el, és folytattuk egészen 2013. június 15-ig.

Ez alatt az idő alatt:

 • az együttnevelés segítését oligofrén szakos gyógypedagógusi támogatással,

 • pszichopedagógiai,

 • logopédiai,

 • szomatopedagógiai,

 • konduktív pedagógiai,

 • autizmus specifikus fejlesztést

 • és a legmagasabb óraszámban korai fejlesztés, gondozás, oktatást igényeltek tőlünk partnereink.

A szakszolgáltatások a kisújszállási Városi Óvodai Intézményben, az Arany János Általános Iskolában, valamint a szomszéd települések (Karcag, Kunhegyes, Túrkeve) óvodáiban, iskoláiban zajlottak.

A korai fejlesztés, oktatás, gondozás, konduktív pedagógiai ellátás a gyermek otthonában, és a korszerű fejlesztő eszközökkel ellátott EGYMI helyiségeinkben történtek.

JELENLEGI SZOLGÁLTATÁSAINK:

Ettől a tanévtől változott az EGYMI hatásköre. Továbbra is feladata az együttnevelés segítése, de mellette az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezése a Tiszafüredi, Karcagi és Kunhegyesi Tankerület intézményeiben lett a fő feladata. Szakszolgálati feladatokat ezentúl nem végezhet az EGYMI.

Az utazó gyógypedagógusi hálózat megszervezésének teljesítése nehéz, mert a törvény előírja, hogy csak a fogyatékossági típusnak megfelelő szakos gyógypedagógus, illetve konduktori végzettségű szakember láthatja el a tanulók fejlesztését. További akadályozó tényező a 2013. szeptember 1-től bevezetett kötött munkaidő, aminek letöltése után már kevesebb gyógypedagógusnak, illetve konduktorvégzettségű szakembernek van lehetősége a feladat elvégzésére, főként ha más városba kell elutaznia.

A törvény előírásait figyelembe véve tiflopedagógussal, oligofrén szakos gyógypedagógiai tanárokkal, értelmileg akadályozott szakos gyógypedagógusokkal, tanulásban akadályozott pedagógiai szakos gyógypedagógussal, szomatopedagógussal, konduktorral kötöttünk megbízási szerződést a feladatok elvégzésére. Sajnos még mindig nem teljes körű az ellátás, hisz vannak olyan otthonukban élő, súlyos, halmozottan sérült gyermekek, akik nem kapnak megfelelő ellátást, szakemberhiány miatt.

Az EGYMI működését segíti a TÁMOP-3.1.6-11/4-2011-0014-es számú, „KOMPLEX, MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSI BÁZIS KIALAKÍTÁSA A KORAI INTERVENCIÓ ÉS AZ EGYÜTTNEVELÉS TÁMOGATÁSA ÉRDEKÉBEN” című pályázatunk.

A fenti projekt Uniós forrásából valósul meg. Többek között speciális fejlesztőeszköz-kölcsönző kialakítását tervezzük, mely utazó gyógypedagógusaink, az együttműködő partnereink munkáját segíti, és az SNI gyermekek rehabilitációs fejlesztését biztosítja. Az eszközök szakszerű használatát továbbképzéseken sajátították el kollégáink.

Az alábbi bőséges fejlesztő eszközök közül válogathatnak az érintett szülők és fejlesztő szakemberek:

Speciális taneszközök: Montessori eszközök, kommunikátorok használatát előkészítő hangadó, buborékfújó játékok, ELA (mindennapi tevékenységek) fényképsorozat, mely például szókincsfejlesztésre, kommunikáció, mondat és szövegalkotás gyakorlására alkalmas.

Infokommunikációs eszközök: Zoomtext nagyítószoftver és billentyűzet látássérültek részre, speciális számítógépegér helyettesítő egerek, joystick mozgáskorlátozottság esetén.

Helyzetváltoztató eszközök: gyermek járókeretek, rollátorok, utazókocsik.

Korrektív, kompenzáló eszközök: különböző méretű és típusú kommunikátorok a beszéd helyettesítésére, támogatására, Boardmaker képszerkesztő szoftver a kommunikátorokhoz.

Speciális fejlesztő eszközök: Csecsemők számára Wingbo, és Adamo bébihinta, masszázsmatrac, Mozgáskotta nevű mozgásfejlesztő készlet.

Folyamatban van egy relaxációs-fejlesztő szoba kialakítása, melynek berendezése vízágyból, fényeffektes elektromos eszközökből, aromaterápiás párologtatókból, függőágyból, hangtechnikai berendezésekből áll majd. A terápiás szobát a hozzánk fordulók nyitvatartási időben, a szabályoknak megfelelően használhatják.

Kedves Olvasó! Amennyiben felkeltette érdeklődését az intézményünk, a sikeres együttműködés érdekében, keressenek bennünket bátran.

Bármilyen dilemma, kérdés, probléma esetén forduljanak bizalommal Vighné Károlyi Katalin intézményvezetőnkhöz, Tatár Jánosné intézményvezető helyettesünkhöz illetve Zsódi Károlynéhoz az EGYMI intézményegység vezetőjéhez.

Köszönöm, hogy végigolvasta ezt a kis bemutatkozó, tájékoztató anyagot.

Végül, szeretném Önökkel megosztani a vízhordó történetét, amit bizonyára sokan ismernek...


 

Azt gondoltam, illik e lap végére, akárcsak az idézet, mellyel gondolataimat zárom:

Minden egyes ember csak ember,
ennél te sem vagy több és ő sem kevesebb.