Iskolánkról

„Ha összejövünk, az a kezdet.
Ha együtt maradunk, az már haladás.
Ha együtt dolgozunk, az a siker!”

(Henry Ford)

Tisztelt Szülők, kedves Érdeklődők!

Óvodánkba, általános iskolánkba, szakiskolánkba, készségfejlesztő iskolánkba sajátos nevelési igényű tanulók jelentkezését várjuk.

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről szerint, sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Intézményünkben tanulásban, értelmileg akadályozott, autizmussal élő, súlyosan- halmozottan fogyatékos tanulók nevelését-oktatását látjuk el.

Az óvodai nevelés során biztosítjuk a nyugodt, derűs, biztonságos, ingergazdag légkört. A szabályosan ismétlődő események rendszeressége megnyugtatóan hat a sajátos nevelési igényű kisgyermekre. A fejlesztésben nagy szerepe van az utánzásnak és a gyakori, játékos ismétlésnek.

A tanulásban akadályozott tanulók játékosan, tevékenységközpontúan a Meixner-módszer segítségével sajátítják el az olvasást-írást, majd az új tanulásszervezési eljárások (kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés, tevékenységközpontú pedagógiák, digitális oktatás) segítségével tesszük számukra tartóssá és érdekessé a megszerzett ismereteket.

Az értelmileg akadályozott tanulók esetében módszereinek, speciális fejlesztő eszközeinek megválasztását, minden esetben a gyermekek állapotából fakadó egyéni szükségletek alapján határozzuk meg.

A 2011/12-es tanévtől speciális autista csoportot is működtetünk, ahol ép intellektusú illetve tanulásban és értelmileg akadályozott autizmussal élő gyermekek jelentkezést várjuk. Az autista csoportban az élet napi rutinok kialakítása mellett folyik. A babzsákos foglalkozással egyéni és csoportos tanulás következetes ismétlésével bejósolhatóvá teszik az autista szakembereink a gyermekek számára a teret. Rendkívül fontos pedagógiai cél a tanuló képességszintjének megfelelő szociális viselkedés illetve az ezt megalapozó elemi készségek fejlesztése, tanítása. A másik fő célterület a kommunikáció fejlesztése, amely a kapcsolatteremtés és fenntartás, valamint az információcsere eszköze. A tanulásszervezésnél az önállóság és az átláthatóság szempontjait figyelembe véve, polcokat, kódos dobozokat használnak. A dobozokba minden tanuló a saját képességeihez illő feladatokat kap.


Felvételi eljárásrend:

  • intézményünkbe csak érvényes szakértői véleménnyel jelentkezhetnek a gyermekek, tanulók

  • a mi esetünkben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Székhelyintézményének Szakértői Bizottsága végzi a gyermekek komplex vizsgálatát

  • ha a Szakértői Bizottság szakértői úgy látják a gyermek fejlődése különnevelés keretében biztosítható legeredményesebben, felajánlja a szülőnek a lakóhelyéhez legközelebbi gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményt, EGYMI-t

  • ha ez a választás a mi intézményünkre esett, a szakértők felveszik a kapcsolatot intézményünk vezetőjével vagy vezető helyettesével, hogy amennyiben fogadni tudjuk a tanulót, küldjük el a befogadó nyilatkozatot

  • a befogadó nyilatkozat megérkezése után a Szakértői Bizottság kijelöli a tanuló számára a Kádas György EGYMI megfelelő tagozatát (tanulásban vagy értelmileg akadályozott tagozat illetve speciális autista csoport, általános iskolát végzett tanuló részére, készségfejlesztő speciális iskolai tagozat)

  • ezután a szülő a gyermekével megkeresi az intézményünket és a szükséges személyi iratokkal, (anyakönyvi kivonat, lakcímkártya, TAJ-kártya, OM azonosító kártya, a legutolsó érvényes szakértői vélemény), hogy a gyermekét beírassa az óvodába, iskolába

Szeretettel várjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek jelentkezését óvodánkba, iskolánkba!

                                                                                                                   Tatár Jánosné
                                                                                                            intézményvezető

 

Kisújszállási székhelyintézmény

Nevelőtestület

1.

Tatár Jánosné

főigazgató

Mesterpedagógus,
pedagógus-minősítési szakértő,
tanfelügyeleti szakértő,
közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus
oligofrén pedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, óvodapedagógus

2.

Papp Anikó

pedagógiai főigazgató-helyettes, gyógypedagógus (tanulásban, akadályozott pedagógia szakirány), okleveles rehabilitációs szakember
szociálpedagógus

 

3.

Lajtos Ákos

operatív főigazgató-helyettes, gyógypedagógus (tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány), magyar nyelv és irodalom szakos tanár

4.

Nagy Erzsébet

kollégiumi intézményegység-vezető, szociálpedagógus, szakvizsgázott SNI gyermekek pedagógusa

5.

Murányiné Szabó Anna

intézményegység-vezető /utazó gyógypedagógusi hálózat/, utazó gyógypedagógusi munkaközösség-vezető, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak és értelmileg akadályozottak szakirány)

6.

Szőke Andrea

gyógypedagógus (értelmileg akadályozottak pedagógia, szakirány), szomatopedagógus

7.

Barta Erzsébet

kollégiumi munkaközösség-vezető,
pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány, tehetségfejlesztő pedagógus

8.

Barta Mária

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány, óvodapedagógus)

9

Alajtnerné Kőnig Henriett

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

10.

Ariné Szarka Szilvia

DÖK-segítő pedagógus, gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány) pedagógiai szakos nevelő,
fejlesztő pedagógia szakirány

11.

Bárdi Beatrix

szakoktató, irodavezető, gyógypedagógus hallgató

12.

Bíró Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

13.

Cs. Nagyné Szilágyi Anikó

gyógytornász, gyógypedagógus, (szomatopedagógia szakirány)

14.

Széll Márta

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

15.

Ferencz Annamária

gyógypedagógus (tanulásban, értelmileg akadályozott szakirány), tanítói gyógytestnevelő, tanító

16.

Igriczi Edit

Ökoiskolai munkacsoport-vezető, biológia, kémia szakos tanár, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány)

17.

Jakab Sándor

gyógypedagógus, testnevelő - edző

18.

Kovács Krisztina II.

csecsemő- és kisgyermek nevelő, szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

19.

Kiss Zsuzsanna Erzsébet

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány)

20.

Kovács Krisztina I.

gyógypedagógus tanulásban akadályozottak szakirány, szociálpedagógus

21.

Dr. Kuiné Nagy Borbála

konduktor-tanító

22.

Kozma Zsuzsanna

kollégiumi nevelőtanár
(tanító, szakvizsgázott gyógytestnevelő)

23.

Szabó Zsuzsa

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), magyar szakos tanár

24.

Kozák Zsanett

gyógypedagógus (értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozottak szakirány)

25.

Ráczné Ari Erika

Autista munkaközösség munkaközösség-vezetője

Mesterpedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, gyógypedagógus (értelmileg akadályozott, autizmus-spektrumzavar pedagógia szakirány),
óvodapedagógus

 

26.

Szerencsi Lili

gyógypedagógus hallgató

27.

Szőke Ágnes Andrea

testnevelő
(földrajz-testnevelés szakos tanár, gyógytestnevelő tanár)

28.

Tóth Viktória

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

29.

Békési Fanni

gyógypedagógus jelölt, történelem szakos tanár

30.

Tőkésné Borók Anita

szakoktató
(keramikus)

31.

Török Erzsébet

kollégiumi nevelőtanár
(pedagógia szakos nevelő)

32.

Törös Szilvia

gyógypedagógus
(értelmileg és tanulásban akadályozottak pedagógiai szakirány), szociálpedagógus

33.

Vargáné Bozóki Ilona

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány)

34.

Fülöp István Béláné

kollégiumi nevelőtanár, általános iskolai tanító, biológia szakos tanár, szakértő

35.

Lipták-Vasas Luca

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), tanító

36.

Vatai-Gazdik Ágnes
 

kollégiumi nevelőtanár,
(történelem szakos tanár)

37.

Vidics Zoltán Lászlóné

gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány), óvónő

38.

Vincze Erika

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány), pedagógiai szakos nevelő-fejlesztő pedagógiai szakirány

39.

Zsódi Károlyné

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus
(tanulásban és értelmileg akadályozott szakirány)

40. Fehér Viktória gyógypedagógus
(tanulásban akadályozott szakirány)
41. Dobos Róbert iskolapszichológus (viselkedéselemző)
42. Fekete Gábor iskolapszichológus (viselkedéselemző, munka-és szervezetpszichológus)
43. Csillag Tiborné

gyógypedagógus (tanulásban akadályozott szakirány) nyugdíjas tovább foglalkoztatott gyógypedagógus

 

Fejlesztő nevelés-oktatás

44.

Gyurkóné Kiss Anikó

munkaközösség-vezető, gyógypedagógus, szomatopedagógus

45.

Oláh Katalin

gyógypedagógus (oligofrén szakos gyógypedagógiai tanár) nyugdíjas tovább foglalkoztatott

46.

Mári János

szociálpedagógus, gyógypedagógus hallgató

47.

Magyar Ildikó Zsuzsánna

gyógypedagógus, szomatopedagógus

Utazó gyógypedagógiai, utazó konduktori hálózat

48.

Fürjesné Barta Ágnes

gyógypedagógus, logopédus

49.

Fábiánné Jámbor Éva

gyógypedagógus, inkluzív nevelés tanára

50.

Markótné Molnár Borbála

gyógypedagógus, pszichopedagógus

51.

Bakti Brigitta

gyógypedagógus (részmunkaidős)

52.

Markót Imre

gyógypedagógus, logopédus (részmunkaidős)

Megbízási szerződéssel alkalmazott óraadó pedagógusok

 

Kovács Istvánné

gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak szakirány)

 

Utazó gyógypedagógusi hálózat

megbízási szerződés által alkalmazott gyógypedagógusok

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

53.

Horváthné Lasits Tünde

főigazgató iskolatitkára, gyógypedagógus hallgató

54.

Németh Gréta

főigazgató-helyettesek iskolatitkára, gyógypedagógus hallgató

55.

Kiss András

rendszergazda

56.

Monoki Sándorné

kollégiumi ápolónő

57.

Csatári Franciska helyén/ Bíró Éva

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

58.

Fülöp Emília

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

59.

Kőszeginé Abonyi Helga

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

60.

Nagyné Földesi Emília

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

61.

Szilágyi Mihály Károlyné

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

62.

Ráczné Jónás Magdolna

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

63.

Tóth Dóra

gyógypedagógiai asszisztens

64. Ráczné Monoki Andrea gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

65.

Ari Anikó

gyógypedagógiai asszisztens

66.

Bernáth Krisztina

gyógypedagógiai asszisztens

67.

Csordás Éva Judit

gyógypedagógiai asszisztens

68.

Herczeg János Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

69.

Horváth Gabriella

gyógypedagógiai asszisztens/gyógypedagógus hallgató

70.

Szabó Edit

gyógypedagógiai asszisztens

71.

Szabó Erika

gyógypedagógiai asszisztens

72.

Kotálikné Szabó Hajnalka

gyógypedagógiai asszisztens

73.

Mészárosné Szabó Katalin

gyógypedagógiai asszisztens, gyógypedagógus hallgató

74.

Hőgye-Soós Titanilla

gyógypedagógiai asszisztens

75.

Németh Gáborné

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

76.

Oláh-Tóth Edina

gyógypedagógiai asszisztens, pedagógus álláshelyen

77.

Nagy Anita/Sárkány Julianna helyén

gyógypedagógiai asszisztens

78.

Balázsné Kiss Ilona

gyógypedagógiai asszisztens

79.

Szoboszlai Erika

gyógypedagógiai asszisztens

80.

Kocsmárné Verbánácz Lídia

gyógypedagógiai asszisztens/gyógypedagógus hallgató- gyógypedagógusi álláshelyen

81.

Faragóné Fábián Hajnalka/Tóth Ilona helyén

gyógypedagógiai asszisztens

82. Süveges Marianna gyógypedagógiai asszisztens –óvodapedagógus-hallgató
83. Csató Ildikó Tünde gyógypedagógiai asszisztens
84. Lukácsiné Barabás Nikolett gyógypedagógiai asszisztens/gyógypedagógusi álláshelyen
85. Németh Beáta gyógypedagógiai asszisztens pedagógus álláshelyen
 

Ügyviteli dolgozók

86.

Orosné Szőke Ágnes

ügyviteli dolgozó

87.

Kincsné Turi Klára

ügyviteli dolgozó

88.

Tóth Judit Csilla

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

89.

Szász Imre

műszaki dolgozó

90.

Baranya Károly

műszaki dolgozó

91.

Farkas Sándor

műszaki dolgozó

92.

Papp Zoltán

műszaki dolgozó

93.

Márta Gyula

műszaki dolgozó

94. 

Lukács László

műszaki dolgozó


Kisegítő dolgozók

95.

Beke Bernadett Ilona

kisegítő dolgozó/takarító

96.

Gál Anikó

kisegítő dolgozó/takarító

97.

Szilágyiné Boriz Ilona

kisegítő dolgozó/takarító

98.

Tóth Károlyné

kisegítő dolgozó/takarító

99.

Tóthné Nagy Zsuzsanna

kisegítő dolgozó/takarító

100. 

Nagy János Kristóf

kisegítő dolgozó/portás

101.

Pardi József

kisegítő dolgozó/portás

Fejlesztő nevelés-oktatás

102.

Fazekas Istvánné

gyógypedagógiai asszisztens

103.

Mándi Erzsébet

gyógypedagógiai asszisztens

104.

Horváthné Raffai Judit

gyógypedagógiai asszisztens

105.

Péntek Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

Törökszentmiklósi feladatellátási hely

106.

Tóthné Péter Szilvia

munkaközösség-vezető gyógypedagógus/tanulásban akadályozottak szakirány

107.

Nagyné Pelyhe Anita

gyógypedagógus/tanulásban akadályozottak szakirány

108.

Gál Adrienn

gyógypedagógus/tanulásban akadályozottak szakirány

109.

Sipos Renáta

gyógypedagógus-jelölt

110.

Szegedi Nóra

tartósan távol lévő gyógypedagógus

111.

Török Tímea

gyógypedagógiai asszisztens

112.

Szabolcsi Béláné

ügyviteli és kisegítő dolgozó

113.

Mészáros Sándor

részmunkaidős műszaki dolgozó


 

Karcagi tagintézmény

Pedagógusok

1.

Ökrösné Sajtos Anett Erika

tagintézmény-igazgató,

gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus, tanító

2.

Sándorné Szakácsi Ildikó Zsuzsanna

szakiskolai intézményegység-vezető, mesterpedagógus, pedagógusminősítési szakértő, tanfelügyeleti szakértő,közoktatási vezető, okleveles gyógypedagógus, óvónő

3.

Géricz Erzsébe

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, szakvizsgázott pedagógus

4.

Szekeres József

gyógypedagógus, szakvizsgázott pedagógus

5.

Antal Lászlóné

kollégiumi nevelőtanár, szociálpedagógus

6

Baloghné Matus Adrienn

gyógypedagógus, tanító

7.

Bércziné Szendrei Beáta

szakoktató, agrármérnök, mérnök tanár

8.

Kiss Virág

gyógypedagógus/tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány

9.

Csokai Csaba

testnevelő, testnevelő, gyógytestnevelő tanár

10.

Dávid-Kiss Borbála Katalin

szakoktató, kosárfonó és fonottbútor-készítő

11.

Szűcs-Nagyfejeő Renáta

gyógypedagógus hallgató

12.

Jánosi Edit

gyógypedagógus, közoktatás vezető, tanfelügyeleti szakértő, pedagógus minősítő szakértő, mesterpedagógus, okleveles gyógypedagógus

13.

Kálmán Éva

kollégiumi nevelőtanár, biológia – kémia szakos tanár

14.

Kis Ernő

szakoktató, agrármérnök-tanár, növénytermesztő üzemmérnök

15.

Kun László Attila

gyógypedagógus munkakör, földrajz-testnevelés szakos tanár gyógytestnevelő

16. Magyar Melinda

gyógypedagógus hallgató

17.

Nagyné Balogh Orsolya

gyógypedagógus, munkaközösség-vezető, szakvizsgázott pedagógus, szociálpedagógus

18.

Ökrös Krisztina

szakoktató, népi-szövő-hímző

19.

Papp Attila Pálné

gyógypedagógus, szociálpedagógus

20.

Posztós Károly Norbert

szakoktató, technika szakos tanár, tanító, közoktatási vezető, tanfelügyeleti szakértő, pedagógus minősítő szakértő, mesterpedagógus

21.

Szabó Csabáné

szakoktató, óvónő, cukrász

22.

Szendrei Orsolya

gyógypedagógus

gyógypedagógus-logopédia-szomatopedagógia szakirány

23.

Vincze Dóra

gyógypedagógus, szomatopedagógus

24. Doma Mária gyógypedagógus hallgató, informatikus-könyvtáros

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők

1.

Kovács Ádám

kollégiumi titkár

2.

Andrásiné Kovács Katalin

gyógypedagógiai asszisztens

3.

Ráczkeviné Csíkos Ilona Terézia

gyógypedagógiai asszisztens (kollégium)

4.

Ferencziné Petkes Éva

gyógypedagógiai asszisztens

5.

Ökrös Barbara

gyógypedagógiai asszisztens

6

Rövid Tamásné /Vargáné Kovács Gyöngyi

gyógypedagógiai asszisztens

7.

Rapi-Ungvári Ágnes

gyógypedagógiai asszisztens

Ügyviteli dolgozók

1.

Simon Tiborné

ügyviteli dolgozó

Műszaki dolgozók

1.

Csordás Zoltán

műszaki dolgozó

2.

Györfi Imre

műszaki dolgozó

3.

Ferenczi Imre

műszaki dolgozó

Kisegítő dolgozók

1.

Györfi Istvánné

kisegítő dolgozó/takarító

2.

Kocsis Katalin

kisegítő dolgozó/takarító

3.

Laki Zsoltné

kisegítő dolgozó/takarító

4. Laki Zsolt Portás-közfoglalkoztatott