Fejlesztő nevelés-oktatás

„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy csepp a tengerben.
Anélkül a csepp nélkül azonban sekélyebb volna a tenger.”

(Kalkuttai Teréz anya)

 

A „Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet 3-4.§-a alapjána súlyos és halmozottan fogyatékos tanulók tankötelezettségének teljesítését fejlesztő nevelés-oktatás keretében gyógypedagógiai intézmények szervezik a 2013/2014-es tanévtől kezdődően.  A rendelet adta lehetőség által intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás 2013. szeptembertől kezdődően alapellátási feladat.

 

Hitvallásunk

 A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek személyiségének struktúrája eltér az épekétől, többnyire az épek közösségétől elszigetelten élnek. A környezeti ingerek percepciós zavara és a tapasztalatszerzés akadályozottsága személyes izolációt okoz.

Minél súlyosabb a sérülés, annál inkább ki vannak szolgáltatva környezetüknek.

Legfontosabb feladat, hogy empatikus odafordulással, érzelmileg biztonságot és elfogadást nyújtó légkör megteremtésével, a személyes kötődések lehetőségével kimozdításra kerüljenek elszigetelt állapotukból. A közvetlen környezet érzékelését, megtapasztalását segítik a sokoldalú, gazdag, motiváló környezeti ingerek.

A személyiségfejlesztés, valamint a szocializáció lehetőségeinek felhasználásával mód van az egyéni szükségletek, kívánságok átélésére – ezzel is szolgálva a megfelelő komfortérzetet és segítve a lehetőségekhez mérten az elérhető legjobb életminőséget.

Az Nkt. 2011. évi CXC. törvény 15. § (2) alapján intézményünk a fejlesztő nevelés-oktatást egyéni illetve csoportos formában szervezi meg.

„Fejlesztő iskolás” csoportjaink, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Fogyatékosok Otthona, „Gólyafészek Otthon” területén található épületben működnek (Karcag, Zöldfa út 48.). Jelenleg négy csoport munkáját 4 fő pedagógus irányítja (3 fő gyógypedagógus, 1 fő konduktor) és 3 fő gyógypedagógus asszisztens segíti.

 

Csoportjaink a 2019/2020-as tanévben

 

Cinege csoport (6 fő)

Osztályfőnök: Magyar Ildikó – gyógypedagógus

A gyógypedagógiai munkát segíti: Horváthné Raffai Judit – gyógypedagógus asszisztens

 

Ficánka csoport (6 fő)

Osztályfőnök: Gyurkóné Kiss Anikó – gyógypedagógus

A gyógypedagógiai munkát segíti: Fazekas Istvánné – gyógypedagógus asszisztens

 

Micimackó csoport (6 fő)

Osztályfőnök: Oláh Katalin – gyógypedagógus

A gyógypedagógiai munkát segíti: Péntek Katalin – gyógypedagógus asszisztens

 

Napraforgó csoport (5 fő)

Osztályfőnök: Némethné Szopkó Mária – konduktor

A gyógypedagógiai munkát segíti: Fodor Csaba Mihályné – gyógypedagógus asszisztens

 

Az egyéni fejlesztést, a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók otthonában - jelenleg 5 járásban (Karcagi, Kunhegyesi, Mezőtúri, Tiszafüredi, Törökszentmiklósi) – óraadó gyógypedagógus kollégák segítségével szervezzük, illetve a tanulók gondozási helyén („Gólyafészek Otthon”) látjuk el.

 

A fejlesztő nevelés-oktatás rendje

Intézményünkben a fejlesztő nevelés-oktatás a tanév rendjét követi, nem tagolódik tanítási évfolyamokra. A fejlesztő nevelés-oktatásban a tanulók csoportokba sorolásáról – a gyógypedagógusok véleményének kikérésével – az intézmény vezetője dönt. A csoport alakítás szempontjai lehetnek: életkor, fogyatékosság, fejlettségi szint.

A csoportjainkba kerülés feltétele olyan súlyos és halmozott fogyatékosság fennállása, melyben az értelmi akadályozottság meghatározónak tekinthető. A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek fejlesztése, nevelése és oktatása során egyaránt teret kap a csoportközösségben, kiscsoportban, illetve egyénileg megvalósuló fejlesztés. A csoportban végzett nevelésre, oktatásra, fejlesztésre a tematikus egységek feldolgozása, a szociális kapcsolatok kialakítását segítő „reggeli körök”, valamint a szabadidős és kreatív foglalkozások (művészeti jellegű alkotótevékenység, zene stb.) során nyílik alkalom. A csoportban végzett tevékenységek szükségesek a közösségi élmények átéléséhez, a közösséghez tartozás megéléséhez, a társakkal való együttműködés megtapasztalásához és gyakorlásához, azaz a szociális és érzelmi nevelés alapvető feladatainak megvalósításához. A csoportban és a csoportért végzett tevékenység az egyes tanulók kompetenciaérzését is növeli.

 

A fejlesztő nevelés-oktatás feladata

 • Olyan környezet biztosítása, amely a tanuló testi, értelmi és szociális képességeinek kibontakozását segíti.
 • A normalizáció és a participáció alapelvei érvényesülésének biztosítása a nevelés, oktatás és fejlesztés során.
 • A környezet megismerésének elősegítése.
 • Az énkép, önismeret kialakulásának segítése.
 • Az önrendelkezés elismerése és a gyermekkor megélésének biztosítása.
 • Testi és lelki egészség biztosítása, jó testi - lelki közérzet megteremtése.
 • Segédeszközök felhasználása a fejlesztés, nevelés során.
 • Esztétikai, érzelmi élményszerzés biztosítása.

A súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek nevelés-oktatása során a tanulás és tanítás hagyományos felfogása nem alkalmazható. A fejlesztésük speciális megközelítést igényel. A fejlesztés alapfeltétele a kapcsolatteremtés és a kommunikáció lehetőségének a feltárása, mely megmutatja a hozzájuk vezető utat. A legalapvetőbb szintű megnyilvánulásokat is értelmes közlésként kell értelmeznünk.

 A tanulási folyamat átszövi a mindennapos tevékenységek teljes spektrumát, nemcsak a direkt fejlesztési helyzetekben van jele (önkiszolgálási feladatok és alapszükségletek kielégítése közben kapcsolat-kezdeményezés és fenntartás, kommunikációs helyzetek kihasználása, pozitív érzelmi ráhangolódás).

 

A fejlesztés területei

A fejlesztési területek, melyeket a 22/2006.(V.22.) OM rendelet határoz meg:

 • kognitív funkciók fejlesztése
 • az érzékelés, észlelés fejlesztése
 • beszédfejlesztés
 • a kommunikáció fejlesztése
 • esztétikai nevelés
 • érzelmi és szociális nevelés
 • a mozgásnevelés
 • önkiszolgálásra nevelés

A mindennapi munkában az egyes fejlesztési területek nem különíthetőek el egymástól, az egyes területek fejlesztési céljai, feladatai egymással összefüggve, egymást erősítve és kiegészítve jelennek meg.

A gyógypedagógiai nevelés fő területei átszövik a gyermekek egész napját. A csoportos és egyéni foglalkozásokon több terület célzott fejlesztése történik. A fejlesztési területek nem választhatók külön, egységbe fonódnak, komplexen érvényesülnek.

A mi intézményünkben minden gyermek, tanuló esetében megkeressük és megerősítjük azt a képességet, amely a legjobb, amelyre aztán építeni lehet. Ezt a nemes feladatot, küldetésként látják el a nevelőtestületeink tagjai.

 

„Annak, ha egy ember nem tart lépést társaival, az lehet az oka, hogy más ritmust hall. Hagyni kell, hadd lépjen arra a zenére, amit ő hall, bármilyen lassú és távoli is a dallam."

(Thoreau)Beszámoló a MAGYE Shf szakosztályi találkozóról

 

A MAGYE Shf szakosztályi találkozójára a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelés-Oktatást Végző Iskolája szervezésében 2017. október 19-én Debrecenben került sor. Iskolánkat a fejlesztő iskolai munkaközösség négy pedagógusa képviselte.

Az érdeklődők számára Győri Zsófia intézményvezető adott tájékoztatást a fejlesztő iskoláról, valamint az intézmény egyéb közoktatási és szociális feladatellátásáról, szolgáltatásairól.

A részletes ismertetés után tanítási órák-foglalkozások megtekintésére nyílt lehetőségünk. A kínálatból az alábbiakat választottuk:

•  Snoezelen terápia
•  Konduktív nevelés
•  Szűkebb és tágabb környezet
•  Mozgásnevelés

A foglalkozások érdekesek, sokszínűek és jó hangulatúak voltak. Megtapasztalhattuk, hogy a személyes odafordulás, a bizalomépítés, az ismeretátadás gyermekközpontúsága minden tevékenységben, minden pillanatban jelen van. Láthattuk az infokommunikációs és AAK eszközök hasznosságát a gyakorlati alkalmazásban is. A foglalkozásokat vezető pedagógusok és a munkájukat segítő asszisztensek kiváló felkészültséggel, nagy szakértelemmel és tudatossággal végezték a feladatukat. A tanulók motiváltak és aktivizálhatók voltak és láthatóan nagyon jól érezték magukat.

A foglalkozás-látogatások után tájékoztatást kaptunk a pályázatokról és az aktuális AAK tudnivalókról. Ebéd után meghallgattuk a bemutató órákat tartó pedagógusok ismertetőjét, majd megbeszélhettük a foglalkozások tapasztalatait. A résztvevők kiemelték a jó gyakorlatok bemutatásának fontosságát, hasznosságát.

A találkozó során sok hasznos tapasztalatot szereztünk, valamennyien gazdagabbak lettünk ismeretekkel, jó gyakorlatokkal, ötletekkel.

Köszönjük a résztvételi lehetőséget!

A munkaközösség tagjai: Oláh Katalin, Némethné Szopkó Mária, Magyar Ildikó Zsuzsánna, Szőke Ágnes Andrea

Kisújszállás, 2017. október. 20.